สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธีระวุฒิ  ภวภูตานนท์
 
1. นางปรนัท  สาวิสิทธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสรวิชญ์  หลิมกุล
 
1. นางปรนัท  สาวิสิทธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกมลพร  นาคนทรง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทิพย์มะณี
3. เด็กชายภูวเดช  นามไพร
 
1. นางอรทัย  นพนิยม
2. นางศันสนีย์  มาลัยเถาว์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 57.62 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายปฏิภาค  นาคเกษม
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ทักษินฐ์
 
1. นายชัยลับ  กลมเกลียว
2. นายชาญยุทธ  ผลาพฤกษ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายศตายุ  ไชยวิเศษ
2. เด็กชายสรยุทธ  เศรษฐจำนง
 
1. นางญาณิชศา  เขตเจริญ
2. นางมัทนียา  พรมชาติ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปริฉัตร  ธรรมพินิจ
 
1. นายชัยลับ  กลมเกลียว