สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณภัทร์  จันทร์แจ่ม
2. เด็กชายนครินทร์  ศรีสุวะ
3. เด็กชายเจษฎา  จูมพิลา
 
1. นางสาวพิยดาพร  พิมพ์หมื่น
2. นางสาวสุดารัตน์  ชัยพันธ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายชลสิทธิ์  อุดทะรัง
2. เด็กชายสิทธิกร  แก้วศรีนวน
3. เด็กชายเพิ่มพล  จันทร์ฉาย
 
1. นายวุฒิมา  อุ่นเมือง
2. นางไพฑูรย์  ราโชติ