สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิตินารถ  ท้าวบุตร
 
1. นางสาวนฤมล  โสดา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงไพริน  พละศักดิ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สิถิระบุตร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 83.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงธัญยพัฒน์  สุวรรณ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สิถิระบุตร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาสิริ  พลรักษา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สิถิระบุตร
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธราเทพ  ปากวิเศษ
2. เด็กหญิงพิชญ์อาภา  งามบาง
3. เด็กชายอภิรักษ์  ทิพย์มณี
 
1. นายคมเพชร  ทิพอาจ
2. นางรุ่งรัตน์  ประเสริฐสังข์
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  บุญรักษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ธรรมวิฐาน
3. เด็กชายสมันตชัย  สุทธิประภา
 
1. นายคมเพชร  ทิพอาจ
2. นางรุ่งรัตน์  ประเสริฐสังข์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เตี๊ยะตาช้าง
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ปักเกโส
3. เด็กหญิงศศิประภา  มณีวงษ์
 
1. นายสุมิตร์  บุตรศาสตร์
2. นางกฤษณา  ประเสริฐสังข์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัฒนายุ  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงวัชลาวลี  วงษ์วาท
3. เด็กชายสุรวุฑ  ล่ามละคร
 
1. นางสาวพรรณฌกนก  บุตรคำโชติ
2. นางสาวสุจิตรา  ประชามิ่ง
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงปพิชญา  โพดาพล
 
1. นางสาวพรัชยาณ์  สมพร