สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายดนุพัฒน์  สุทธิประภา
2. เด็กชายภานุวิทย์  สุทธิประภา
 
1. นายณัฐวุฒิ  พิมขาลี
2. นางสาวทรรศนียา   สมณา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิชญ์ชัญญา  ทองสุก
 
1. นางสาวมัลลิกา  ชาร์ลตั้น
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงศศิธร  ศรีลัย
 
1. นางสาวมัลลิกา  ชาร์ลตั้น
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สิถิระบุตร