สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิตินารถ  ท้าวบุตร
 
1. นางสาวนฤมล  โสดา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายเวธน์วศิน   พลเยี่ยม
 
1. นางสาวทรรศนียา  สมณา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายดนุพัฒน์  สุทธิประภา
2. เด็กชายภานุวิทย์  สุทธิประภา
 
1. นายณัฐวุฒิ  พิมขาลี
2. นางสาวทรรศนียา   สมณา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายวัชรพล   นาบสกุล
2. เด็กชายศดานนท์  ประเสริฐสังข์
 
1. นายณัฐวุฒิ  พิมขาลี
2. นางสาวทรรศนียา   สมณา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายอภิวัฒน์  สืบชมภู
 
1. นายณัฐวุฒิ  พิมขาลี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจริยา  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายบัญชา  อนันเอื้อ
 
1. นายธนกฤต  พิมพ์พรม
2. นายสุมิตร์  บุตรศาสตร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มะลากัน
2. เด็กชายธนชัย  ดวงไข่ษร
 
1. นายธนกฤต  พิมพ์พรม
2. นายสุมิตร์  บุตรศาสตร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิชญ์ชัญญา  ทองสุก
 
1. นางสาวมัลลิกา  ชาร์ลตั้น
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงศศิธร  ศรีลัย
 
1. นางสาวมัลลิกา  ชาร์ลตั้น
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาสิริ  พลรักษา
 
1. นางกฤษณา  ประเสริฐสังข์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงไพริน  พละศักดิ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สิถิระบุตร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 83.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงธัญยพัฒน์  สุวรรณ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สิถิระบุตร
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สิถิระบุตร
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาสิริ  พลรักษา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สิถิระบุตร
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงพิชัญญา  ทองสุก
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สิถิระบุตร
2. นายวรวิทย์  สุดาทิพย์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงจีรภัทร์  ไค่นุ่นสิงห์
2. เด็กหญิงธัญยพัฒน์  สุวรรณ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สิถิระบุตร
2. นายวรวิทย์  สุดาทิพย์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงชนกนันท์  การเกษ
2. เด็กชายวัชรพล   นาบสกุล
 
1. นางสาวทรรศนียา   สมณา
2. นางสาวมัลลิกา  ชาร์ลตั้น
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีพรหม
2. เด็กหญิงราชภัฏ  เขียวรัมย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  พิมขาลี
2. นางสาวพรรณฌกนก  บุตรคำโชติ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายณัฐพล  บุญรักษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ธรรมวิฐาน
 
1. นางสาวนฤมล  โสดา
2. นายธนกฤต  พิมพ์พรม
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เตี๊ยะตาช้าง
2. เด็กชายพงศกร  นวนรักษา
 
1. นายสุมิตร  บุตรศาสตร์
2. นางสาวสุจิตรา  ประชามิ่ง
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ดวงประทุม
 
1. นายณัฐวุฒิ  พิมขาลี
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายอภิวัฒน์  สืบชมภู
 
1. นางสาวทรรศนียา   สมณา
 
23 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธราเทพ  ปากวิเศษ
2. เด็กหญิงพิชญ์อาภา  งามบาง
3. เด็กชายอภิรักษ์  ทิพย์มณี
 
1. นายคมเพชร  ทิพอาจ
2. นางรุ่งรัตน์  ประเสริฐสังข์
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  บุญรักษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ธรรมวิฐาน
3. เด็กชายสมันตชัย  สุทธิประภา
 
1. นายคมเพชร  ทิพอาจ
2. นางรุ่งรัตน์  ประเสริฐสังข์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เตี๊ยะตาช้าง
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ปักเกโส
3. เด็กหญิงศศิประภา  มณีวงษ์
 
1. นายสุมิตร์  บุตรศาสตร์
2. นางกฤษณา  ประเสริฐสังข์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัฒนายุ  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงวัชลาวลี  วงษ์วาท
3. เด็กชายสุรวุฑ  ล่ามละคร
 
1. นางสาวพรรณฌกนก  บุตรคำโชติ
2. นางสาวสุจิตรา  ประชามิ่ง
 
27 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงปพิชญา  โพดาพล
 
1. นางสาวพรัชยาณ์  สมพร