สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรเมธ  ห้วยทราย
2. เด็กชายพยุงศักดิ์  ชูศรีจันทร์
 
1. นายสมร  ธุระชัย
2. นายสุรศักดิ์  ประทุมสินธ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สว่างวงษ์
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุจารี
3. เด็กหญิงชนาภา  ทองเฟื้อง
4. เด็กหญิงถิรดา  ผ่าโผน
5. เด็กหญิงธนภรณ์  สร้อยชมพู
6. เด็กหญิงนภัสสร  ปัญจรักษ์
7. เด็กหญิงนิรัชพร  คล่องแคล่ว
8. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประทุมสินธ์
9. เด็กหญิงภัทราพร  อุลลาวัลย์
10. เด็กชายภูวนัย  ปิ่นประมัย
11. เด็กหญิงมนัสนันท์  นาจกระโทก
12. เด็กชายศุภกิตต์  ปิ่นงาม
13. เด็กหญิงสิรินทรา  กองซา
14. เด็กหญิงสุภาพร  พลเยี่ยม
15. เด็กหญิงเก็จแก้ว  สุรันนา
 
1. นางสาวสุลัดดา  สมหวัง
2. นางสาวกาญจนา  ศรีวะรมย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวนิดา  ไผ่โสภา
2. เด็กหญิงศิรินทรา  สินสวัสดิ์
 
1. นางจักรวิดา  โคตา
2. นางสาวสุลัดดา  สมหวัง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนินาถ  ทวีเลิศ
2. เด็กชายธนากร  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงนิชดา  วงค์ษา
 
1. นางนิระมัย  ทานะเวทย์
2. นายประสาท  ธุระชัย
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ธุระชัย
 
1. นายสมร  ธุระชัย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรรณวงศ์
2. เด็กหญิงดาวเรือง  มณีกัญญ์
3. เด็กหญิงศรีสุดา  จำมี
 
1. นางพิจิตรา  จัตวาที
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชราภา  กล้าหาญ
 
1. นางพิจิตรา  จัตวาที