สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีวิชา
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  จวนสาง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  หวังสุข
 
1. นางกุลนภา  นาปองสี
2. นายประสาท  ธุระชัย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. นางสาวกนิษฐา  ใคร่นุ่นภา
2. เด็กหญิงตะวัน  ลือฉาย
3. เด็กหญิงทิปภา  จุลมุสิ
4. เด็กหญิงทิพย์วารี  วงค์อนุ
5. เด็กหญิงนิพาดา  เมืองแสน
6. นางสาวนุตษบา  คำสังวาลย์
7. เด็กหญิงบุญยาพร  ธุระชัย
8. เด็กหญิงปาลินี  มณีกัญญ์
9. เด็กหญิงพิชญาภา  ทองเฟื้อง
10. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีวิชา
11. เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  กุสุมาลย์
12. นางสาวรัตนาวดี  พนมเขต
13. เด็กหญิงสุภาพร  สมบัติหล้า
14. เด็กหญิงสุวนันท์  หวังสุข
15. เด็กหญิงเยาวเรศ  ชูศรีจันทร์
 
1. นางกุลนภา  นาปองสี
2. นางสาวสุภาวดี  ไชยถา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันจิรา  พันธุุ์ราศรี
2. เด็กหญิงนิรชา  ค้าเกวียน
 
1. นางจักร์วิดา  โคตา
2. นางสาวสุลัดดา  สมหวัง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75.25 เงิน 13 1. เด็กหญิงปาลิณี  มณีกัญญ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  กุสุมาลย์
3. เด็กหญิงศิลารัตน์  วงค์อณุ
 
1. นายกรกต  วารสิทธิ์