สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงบุญยาพร  ธุระชัย
2. เด็กหญิงสุภาพร  สมบัติหล้า
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  ชูศรีจันทร์
 
1. นางกุลนภา  นาปองสี
2. นายประสาท  ธุระชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีวิชา
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  จวนสาง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  หวังสุข
 
1. นางกุลนภา  นาปองสี
2. นายประสาท  ธุระชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรเมธ  ห้วยทราย
2. เด็กชายพยุงศักดิ์  ชูศรีจันทร์
 
1. นายสมร  ธุระชัย
2. นายสุรศักดิ์  ประทุมสินธ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สว่างวงษ์
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุจารี
3. เด็กหญิงชนาภา  ทองเฟื้อง
4. เด็กหญิงถิรดา  ผ่าโผน
5. เด็กหญิงธนภรณ์  สร้อยชมพู
6. เด็กหญิงนภัสสร  ปัญจรักษ์
7. เด็กหญิงนิรัชพร  คล่องแคล่ว
8. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประทุมสินธ์
9. เด็กหญิงภัทราพร  อุลลาวัลย์
10. เด็กชายภูวนัย  ปิ่นประมัย
11. เด็กหญิงมนัสนันท์  นาจกระโทก
12. เด็กชายศุภกิตต์  ปิ่นงาม
13. เด็กหญิงสิรินทรา  กองซา
14. เด็กหญิงสุภาพร  พลเยี่ยม
15. เด็กหญิงเก็จแก้ว  สุรันนา
 
1. นางสาวสุลัดดา  สมหวัง
2. นางสาวกาญจนา  ศรีวะรมย์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. นางสาวกนิษฐา  ใคร่นุ่นภา
2. เด็กหญิงตะวัน  ลือฉาย
3. เด็กหญิงทิปภา  จุลมุสิ
4. เด็กหญิงทิพย์วารี  วงค์อนุ
5. เด็กหญิงนิพาดา  เมืองแสน
6. นางสาวนุตษบา  คำสังวาลย์
7. เด็กหญิงบุญยาพร  ธุระชัย
8. เด็กหญิงปาลินี  มณีกัญญ์
9. เด็กหญิงพิชญาภา  ทองเฟื้อง
10. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีวิชา
11. เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  กุสุมาลย์
12. นางสาวรัตนาวดี  พนมเขต
13. เด็กหญิงสุภาพร  สมบัติหล้า
14. เด็กหญิงสุวนันท์  หวังสุข
15. เด็กหญิงเยาวเรศ  ชูศรีจันทร์
 
1. นางกุลนภา  นาปองสี
2. นางสาวสุภาวดี  ไชยถา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันจิรา  พันธุุ์ราศรี
2. เด็กหญิงนิรชา  ค้าเกวียน
 
1. นางจักร์วิดา  โคตา
2. นางสาวสุลัดดา  สมหวัง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวนิดา  ไผ่โสภา
2. เด็กหญิงศิรินทรา  สินสวัสดิ์
 
1. นางจักรวิดา  โคตา
2. นางสาวสุลัดดา  สมหวัง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิตา  สินสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุลัดดา  สมหวัง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนินาถ  ทวีเลิศ
2. เด็กชายธนากร  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงนิชดา  วงค์ษา
 
1. นางนิระมัย  ทานะเวทย์
2. นายประสาท  ธุระชัย
 
10 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ธุระชัย
 
1. นายสมร  ธุระชัย
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75.25 เงิน 13 1. เด็กหญิงปาลิณี  มณีกัญญ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  กุสุมาลย์
3. เด็กหญิงศิลารัตน์  วงค์อณุ
 
1. นายกรกต  วารสิทธิ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรรณวงศ์
2. เด็กหญิงดาวเรือง  มณีกัญญ์
3. เด็กหญิงศรีสุดา  จำมี
 
1. นางพิจิตรา  จัตวาที
 
13 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชราภา  กล้าหาญ
 
1. นางพิจิตรา  จัตวาที