สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าลาดหนองผักตบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 14 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ลักษณะวิมล
 
1. นายประยูร   ตะโคดม
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภัสสร   แสนสวาท
2. เด็กหญิงศศิพินท์  แดงวิบูลย์
3. เด็กหญิงแพม  ศรีชมภู
 
1. นายปรเมศวร์  ประชุมศรี
2. นายบรรจง  หัสจรรย์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภา  ไหวพริบ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปุราชะธัมมัง
3. เด็กหญิงดรุณี  โนนแก้ว
4. เด็กหญิงรัตนา  แก้วโยธา
5. เด็กหญิงวิชญาดา  พรมโยธา
6. เด็กหญิงสุทธิดา  ป้องสีดา
 
1. นายประยูร   ตะโคดม
2. นางเสถียร  หัสจรรย์
3. นายบรรจง  หัสจรรย์