สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าลาดหนองผักตบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายทิวานนท์   กานัง
2. เด็กชายเอกอนันต์  ศรีชมภู
 
1. นายปรเมศวร์  ประชุมศรี
2. นายกรวิทย์  นาคนทรง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70.9 เงิน 11 1. เด็กชายธีรภัทร์  สุมานัด
2. เด็กชายปรีชา  โชติพงษ์
 
1. นายกรวิทย์  นาคนทรง
2. นางสมจิตร  แสงจันดา