สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าลาดหนองผักตบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 16 1. เด็กชายพลพรรธณ์  ผลาพฤกษ์
 
1. นายบรรจง  หัสจรรย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8 1. เด็กชายธีระภัทร  อ่อนน้อม
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  สุราทิพย์
 
1. นายปรเมศวร์  ประชุมศรี
2. นายพิเชษฐ์  กองเกิด