สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลทิศ  สุระเกษ
 
1. นางสาวอนุธิดา   ชุมวัน
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรนุช  นามนัย
2. เด็กหญิงวรนุช  นามนัย
3. เด็กหญิงสิดาพร  พิมพ์ศักดิ์
 
1. นางลัดดา  วิรุณพันธ์
2. นายประทาย  วิรุณพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงก้องนภา  จันทร์ภิรมย์
2. เด็กหญิงธัญธิดา  สวนพิมาย
3. เด็กหญิงสุนันทรา  บุตรพรม
 
1. นางประพิมพ์พร  สารพัฒน์
2. นางสาวปุณยานุช  กองทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกมล  บุรณะกิตติ
2. เด็กชายพัชรดนัย  คณฑา
3. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ฤทธิ์ศรี
 
1. นางประพิมพ์พร  สารพัฒน์
2. นางสาวปุณยานุช  กองทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยังกูร  พิมพ์ศักดิ์
2. เด็กชายเฉลิมพล  ผักขเชด
 
1. นายลำพันธ์  สุวรรณเขต
2. นางชฎาไพล  สุวรรณเขต
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรดลย์  พิมพ์เสน
2. เด็กชายศักรนันท์  นามเหลา
 
1. นายลำพันธ์  สุวรรณเขต
2. นางชฏาไพล  สุวรรณเขต
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  สมชอบ
 
1. นายไพเราะ  โพธิ์แสง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงทานตะวัน  สว่างวงค์
 
1. นางอรอนงค์  โพธิ์แสง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณภาวี  วินทะไชย
 
1. นายไพเราะ  โพธิ์แสง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  วิกล
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณพร  สว่างวงค์
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  ไกรสีห์
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุปรียา  ศรีเงินดี
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  นันทะ
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  ศรีเงินดี
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภา  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงปริชญา  สว่างวงค์
 
1. นางสาวพจนีย์  หงษ์หา
2. นางพจนีย์  หงษ์ษา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวีรภัทร  วันทอง
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  พรรคพล
2. เด็กชายชนาธิป  ป้องทัพไทย
3. เด็กชายพรเทพ  ชมทองหลาง
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
2. นายอุทิศ  ศรีถาวร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วรรณสุด
2. เด็กหญิงทัศพร  เกตุมาชม
3. เด็กชายนพรุจ  สุริทำนา
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
2. นางสาวอนุธิดา  ชุมวัน
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤติมา  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวโศภิดา  คล้ายหนองสรวง
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวโศภิดา  คล้ายหนองสรวง
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัญญา  บุตรพรม
2. เด็กหญิงศริยา  ผารัตน์
3. เด็กหญิงสิรารมย์  คำจริง
 
1. นายประทาย  วิรุณพันธ์
2. นางสาวกุสุมา  โสสีดา
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุเมธี  แสงจันทร์
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี