สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายชานน  พันธ์ไผ่
2. เด็กชายศุภณัฐ  คำทา
 
1. นายลำพันธ์  สุวรรณเขต
2. นายปวีณ  แสนสุข
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงปนัดดา  มาตย์วิเศษ
2. เด็กหญิงพรรวินทร์  บุญคำ
3. เด็กหญิงวรรณิกา  ประทุมชัย
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
2. นางสาวพจนีย์  หงษ์หา
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์ชัย
2. เด็กหญิงพัชรพร  น้อยนาม
 
1. นางชฎาไพร  สุวรรณเขต
2. นายปวีณ  แสนสุข