สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชลิดา  พิมพ์ศักดิ์
 
1. นางสาวอนุธิดา  ชุมวัน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจิราพร  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงชยุดา  รักษาผล
3. เด็กหญิงธัญชนก  วริชล
 
1. นางประพิมพ์พร  สารพัฒน์
2. นางสาวปุญญานุุช  กองทอง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปัญญาวัฒ  เสน่หา
2. เด็กชายไกรวิทย์  ประทุมไชย
 
1. นายอุทัย  ทานะเวทย์
2. นางสาวมยุรา  ไชยโส