สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายธีรพล  ภักดีผล
 
1. นางเจียงจันทร์  จันโทริ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  สุดโธ
 
1. นายสหชัย  จันทรพินิจ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐพร  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงบุษกร  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงมลทิพย์ภรณ์  พลเยี่ยม
 
1. นายศรัณย์  ยุบลชิต
2. นางพิสมัย  ศรีตระกูล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.36 ทอง 5 1. เด็กชายชัยณัฐ  เดชจงกล
2. เด็กชายณัฐภูมิ  แวงวรรณ
 
1. นายศรัณย์  ยุบลชิต
2. นายวิเศษ  วิชามุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง 10 1. เด็กหญิงกษมา  เยาวนิต
 
1. นายทนงศักดิ์  สามารถ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พุทธวัฒน์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  กิริยา
3. เด็กหญิงชนิตา  ชัยลา
4. เด็กหญิงธนัชพร  พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงประธานพร  ทิพย์อาสน์
6. เด็กหญิงพรพรหม  พรมสุ้ย
7. เด็กหญิงมธุรส  ศรีเกื้อกลิ่น
8. เด็กหญิงวรกมล  เหมหิรัญยา
9. เด็กหญิงสกุณา  สนมศรี
10. เด็กหญิงแพรวนภา  ฐานะ
 
1. นางนงพิศ  วิชามุข
2. นายทนงศักดิ์  สามารถ
3. นายวิเศษ  วิชามุข
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎาพร  แสนไทย
2. เด็กหญิงศิตานันท์  ยุบลชิต
 
1. นายศรัญ  ยุบลชิต
2. นางพิสมัย  ศรีตระกูล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตระวัง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สำราญรื่น
3. เด็กชายธนภัทร  หารคำ
4. เด็กหญิงนันทนาพร  พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พลเยี่ยม
6. เด็กหญิงมณีกาญจน์  ทับประเสริฐ
7. เด็กชายรัชพล  ตาลเลี่ยม
8. เด็กชายศิริมงคล  สุตตานนท์
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทับทับทอง
10. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วกว้าง
 
1. นายสหชัย  จันทรพินิจ
2. นายทวี  สินธุพันธ์
3. นายศรัณย์  ยุบลชิต
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84.5 ทอง 5 1. เด็กชายธนากร  โพธิ์พา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เอี่ยมชนะ
3. เด็กชายพีรัชชัย  จันทรคล้าย
 
1. นายศรัญ  ยุบลชิต
2. นางสาวภัทราวรรณ  วรรณศิริ
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85.6 ทอง 8 1. เด็กชายจิตรนุชา   สมสวย
2. เด็กหญิงปนัสยา  กนกนิธิวงศ์
3. เด็กชายพีระพงศ์  ดวงจันทร์
 
1. นางพิสมัย  ศรีตะกูล
2. นางอาทิตยา  สมภักดี
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐราภรณ์  ศรีปาน
2. เด็กหญิงวรกมล  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  พลเยี่ยม
 
1. นางพิสมัย  ศรีตระกูล
2. นางสาวภัทราวรรณ  วรรณศิริ
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงพีชญาภา  วิชัย
 
1. นางสาวถัทราวรรณ  วรรณศิริ