สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ยุบลศิริ
 
1. นางสาวรัตนา  ภักดีแก้ว
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  เนตรสุวรรณ
2. เด็กหญิงนริศรา  ถานบำรุง
3. เด็กหญิงนวลฉวี  กกฝ้าย
4. เด็กหญิงปวีณา  เครือแวงมล
5. เด็กหญิงพัชรี  นาภูรัตน์
6. เด็กหญิงลักขณา  โฮมแพน
7. เด็กชายศรันย์  สิงห์โท
8. เด็กหญิงสุภาวดี   คำสุวรรณ
9. นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์ศรีขาม
10. เด็กหญิงอรุณี  ไถวเลิศ
11. เด็กหญิงเกชุดาพร  สิงห์นาแพง
12. เด็กหญิงโชติมณี  ถานไชยยง
 
1. นางสุเพ็ญ  พลเยี่ยม
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายนิรันดร  วรรณนิตย์
2. เด็กชายอาชาไนย์  แวงวรรณ
 
1. นางวนิดา  ทิพประมวล
2. นางสาวดาวเรือง  มีบุญมาก
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพงศ์  ประชาโรจน์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  กันฤทธิ์
 
1. นางวนิดา  ทิพประมวล
2. นางสาวดาวเรือง  มีบุญมาก