สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประภาพร  ปัญจมาตย์
 
1. นางเย็นจิตร  รัตนาแพง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 7 1. นายอานนท์  ศรีประทุม
2. นางสาวเกศรินทร์  ไชยสุข
 
1. นางสาวดาวเรือง  มีบุญมาก
2. นางวนิดา  ทิพประมวล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยนาแพง
 
1. นางสาวรัตนา  ภักดีแก้ว
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกาญจนา  ประชาโรจน์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  คลังจินดา
3. นางสาวปวาริศา  หงส์ศรีเมือง
 
1. นางสุเพ็ญ  พลเยี่ยม