สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงมุกดามณี  โพธิ์ศรีขาม
 
1. นางธิดา  ประทุมชาติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประภาพร  ปัญจมาตย์
 
1. นางเย็นจิตร  รัตนาแพง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 7 1. นายอานนท์  ศรีประทุม
2. นางสาวเกศรินทร์  ไชยสุข
 
1. นางสาวดาวเรือง  มีบุญมาก
2. นางวนิดา  ทิพประมวล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ยุบลศิริ
 
1. นางสาวรัตนา  ภักดีแก้ว
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  เนตรสุวรรณ
2. เด็กหญิงนริศรา  ถานบำรุง
3. เด็กหญิงนวลฉวี  กกฝ้าย
4. เด็กหญิงปวีณา  เครือแวงมล
5. เด็กหญิงพัชรี  นาภูรัตน์
6. เด็กหญิงลักขณา  โฮมแพน
7. เด็กชายศรันย์  สิงห์โท
8. เด็กหญิงสุภาวดี   คำสุวรรณ
9. นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์ศรีขาม
10. เด็กหญิงอรุณี  ไถวเลิศ
11. เด็กหญิงเกชุดาพร  สิงห์นาแพง
12. เด็กหญิงโชติมณี  ถานไชยยง
 
1. นางสุเพ็ญ  พลเยี่ยม
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิราพร  ถินคำรพ
2. เด็กหญิงชนิดา  ประหา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาทองคำ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  รัตนาแพง
5. เด็กหญิงนุศรา  สิงห์กลาง
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  แดนนารัตน์
7. เด็กหญิงปวีณา  ยิ้มกลัด
8. เด็กหญิงพรพิมล  ถานบำรุง
9. เด็กหญิงรัตติยา  อู่คงคา
10. เด็กหญิงสุพรรณี  ทองละมุล
11. เด็กหญิงอภัสรา  นาทองคำ
12. เด็กหญิงเพชราภรณ์  เบ็ญพาด
 
1. นางสุุเพ็ญ  พลเยี่ยม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยนาแพง
 
1. นางสาวรัตนา  ภักดีแก้ว
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายนิรันดร  วรรณนิตย์
2. เด็กชายอาชาไนย์  แวงวรรณ
 
1. นางวนิดา  ทิพประมวล
2. นางสาวดาวเรือง  มีบุญมาก
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกาญจนา  ประชาโรจน์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  คลังจินดา
3. นางสาวปวาริศา  หงส์ศรีเมือง
 
1. นางสุเพ็ญ  พลเยี่ยม
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพงศ์  ประชาโรจน์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  กันฤทธิ์
 
1. นางวนิดา  ทิพประมวล
2. นางสาวดาวเรือง  มีบุญมาก