สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำคำสมศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัณฐิดา  บุตรพรม
2. เด็กชายภาณุเดช  บุตรพรม
 
1. นางสุพิน  สุริโย
2. นายวีระ  อัศวภูมิ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงศวิตา  ศรีวิเศษ
 
1. นางรชฎาพร  ดารุนิกร