สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐิติมา  กออำไพร
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  ดุลยา
 
1. นางสาวอังคารราตรี  สนองผัน
2. นางสุดธิดา  ภูมิภาค
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงปณิตตา  กอบุญ
2. เด็กชายปิยศักดิ์  กอเดช
 
1. นางสาวอังคารราตรี  สนองผัน
2. นางสุดธิดา  ภูมิภาค
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงปิ่นไพร  แก้วกาหลง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เรืองทอง
 
1. นางจตุพร  แสงจันดา
2. นางบุญจันทร์  ภูมิภาค
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิระดา  แก่นทองคำ
2. เด็กหญิงณริศรา  สมสา
3. เด็กหญิงบังอร  แสงนอก
4. เด็กหญิงรัชนี  พันนานนท์
5. เด็กหญิงสุติมา  พลเยี่ยม
6. เด็กหญิงสุวนันท์  ถมอุธา
 
1. นางไพจิตร  อาจชมภู
2. นางสุดธิดา  ภูมิภาค
3. นางอรนุช  อัศวภูมิ