สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  หล้าต๋า
2. เด็กชายธีรัตน์เทพ  เยาวกรณ์
3. เด็กหญิงเกศไพรินทร์  จันดา
 
1. นางสาววรรณา  จันทรโคตร
2. นางสาวพรจิตร์  พลเยี่ยม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายพงษ์พิช  ศิริแสง
2. เด็กชายวิรยุทธ์  พรวิจิตร์
 
1. นายนิรันดร์  สาหับ
2. นางจุลจิลา  สาหับ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัศธิดา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยุบลชิต
3. เด็กหญิงภัทราภา   เกาไศยนันท์
4. เด็กหญิงสุพัตรา  โวหารลึก
5. เด็กหญิงสุภาวดี   รัตนาแพง
 
1. นางสุดถนอม  อัครประชะ
2. นางสาววรรณา  จันทรโคตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  อัศวะภูมิ
 
1. นางสมภาร  คุรุวงษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยุบลชิตร์
 
1. นางสุดถนอม  อัครประชะ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงเกศไพรินทร์  จันดา
 
1. นางสาวพรจิตร์  พลเยี่ยม
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดา  ฝ่ายเพ็ชร
2. เด็กชายธณพัฒน์  สร้อยวิเชียร
3. เด็กชายพงศธร  แสงอาจ
4. เด็กชายวีระศักดิ์  วัฒนากลาง
5. เด็กหญิงอัญชลี  จันทร์ชื่น
 
1. นางสาววรรณา  จันทรโคตร
2. นางสาวพรจิตร์  พลเยี่ยม