สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 69.15 ทองแดง 12 1. เด็กชายศุภกิตต์  แวงวรรณ
2. เด็กชายสุริยนต์  วงศ์คำหูม
 
1. นายนิรันดร์  สาหับ
2. นายปราโมทย์  พลเยี่ยม