สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  วงค์ขวาหูม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตรทุมพันธ์ุ
 
1. นางสาววรรณา  จันทรโคตร
2. นางสาวพรพรรณ  พิศพานต์