สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดขุ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษดา  ประชุมรักษ์
 
1. นางจุรี  ไชยวารี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ภูปาง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำสิน
3. เด็กหญิงพรทิพา  ศรีกกโพธิ์
4. เด็กหญิงวิรัชฎา  โนรีรัตน์
5. เด็กหญิงสุภาพร  ใจบุญ
 
1. นางเรืองรอง  บุคลิก
2. นางไข่สร  ไขระวิ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันติชา  กุมารสิทธิ์
2. เด็กหญิงบุญญิศา  กุมารสิทธฺ์
3. เด็กหญิงปิยะดา  แสงประทาย
4. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  พิมเสน่ห์
5. เด็กหญิงรมณี  โอ้อารี
 
1. นางเรืองรอง  บุคลิก
2. นางจุรี  ไชยวารี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.2 ทอง 12 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โพธิ์โสภา
 
1. นางเรืองรอง  บุคลิก