สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดขุ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 73.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงนฤมล  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  โพธิ์ทิพย์
3. เด็กหญิงพิมพิดา  โพธิ์ชัย
 
1. นางเรืองรอง  บุคลิก
2. นายสมร  ศรีดารา