สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายชานน  ศิริแสง
 
1. นางบุญสินธุ์  ระหา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.25 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   แก้วมั่น
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ปุยกระโทก
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   สุขเสมอ
 
1. นางสาวนิตยา  วาระสิทธิ์
2. นายสีสวาท  สารพล