สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายพีระพงษ์  คำรัง
 
1. นายสมจิต  ศรแผลง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายชานน  ศิริแสง
 
1. นางบุญสินธุ์  ระหา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายเมืองแมน  วรรณพฤกษ์
 
1. นายสุรชาติ  ประวันเนา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. นายจักรพล  อรศรี
 
1. นายสิทธิชัย  วิชาราช
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐกุล   เจ็กรัก
2. เด็กชายพิรชัย  ภาโนมัย
3. เด็กชายสุริยะ  จันทะคราม
 
1. นางสาวนิตยา  วาระสิทธิ์
2. นางกุหลาบ  เกตุคำ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.25 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   แก้วมั่น
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ปุยกระโทก
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   สุขเสมอ
 
1. นางสาวนิตยา  วาระสิทธิ์
2. นายสีสวาท  สารพล