สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.25 ทอง 17 1. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์สิงห์
2. เด็กหญิงธนาภา  รักน้ำเที่ยง
 
1. นางมณีจันทร์  อนันทวรรณ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  สุธรรมฤทธิ์
 
1. นางสุพรรณี  โพธิล่าม