สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพรศิริ  กอบุตร
 
1. นายสุภาพ  เนื่องมัจฉา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอาทิตยา  คำพันธ์
 
1. นางชุลีพร  ทองวงษ์