สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำนาดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  จันทรศิลป์
 
1. นางวัชราพร  กาลสุวรรณ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ยุบลชิต
 
1. นายชาญณรงค์  หามะฤทธิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ไทยพิทักษ์
 
1. นายชาญณรงค์  หามะฤทธิ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิริมา  สังวร
2. เด็กหญิงสุปรียา  ภูศิลา
 
1. นายชาญณรงค์  หามะฤทธิ์
2. นางสาย  เย็นวัฒนา