สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  สุขยิ่ง
 
1. นางสำราญ  บุญเริ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ธรรมมิตร
 
1. นางรุ่งทิวา  หมั่นตรวจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิติยา  เกษมสุข
2. เด็กหญิงอารียา  ถินวิชัย
 
1. นางวิภาพร  ไถวสิน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  รังนาแพง
2. เด็กชายศุภศิริ  จุมพลหล้า
 
1. นายทวิชัย  รุจิเวชวงษ์
2. นางธิติกานต์  ผดุงรัตน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  มะอาจเลิศ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมมิตร
3. เด็กหญิงอมิตตา  มยุโรวาท
 
1. นางธิติกานต์  ผดุงรัตน์
2. นางสาวนิภาภรณ์  วงคำแพง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จงสมชัย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แดนกาไสย
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ  โพธิ์ศรีเนา
4. เด็กหญิงพนิดา   ไพรศรี
5. เด็กชายอโนสา  หนูจิตร
 
1. นางสาวสุภาพร  โคตรบรม
2. นางสำราญ  บุญเริ่ม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  กระมูลวงษ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  โพหนองโคก
3. เด็กชายธวัลหทัย  นาหมื่น
4. เด็กหญิงสุทธิดา  สีสุข
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ถินคำเชิด
 
1. นายปัจพล  ฉลาดการณ์
2. นางสาวสุภาพร  โคตรบรม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 15 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงบุญมี
 
1. นางสุภาพร  โคตรบรม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  จันทรเสนา
2. เด็กชายชฏิล  คำแสนโคตร
 
1. นางพิรุณ  ศรีจุลฮาด
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 11 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  อภิเดช
2. เด็กหญิงเมธารักษ์  เสี่ยงทองคา
 
1. นายปัญจพล  ฉลาดการณ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชวาล  มะอาจเลิศ
 
1. นายชัชวาล  ยุบลศรี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คุ้มศรีไวย์
 
1. นายชัชวาล  ยุบลศรี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิชุดา  ทิพย์สาร
2. เด็กหญิงเขมิกา  คำบัวโคตร
 
1. นางกฤติยา  พัฒนสาร
2. นางนงเพ็ญ  คำภูผง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ประหา
2. เด็กหญิงพนัดดา  ศรีมลญา
 
1. นายชัชวาล  ยุบลศรี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทพงษ์  โคตรนาแพง
2. เด็กชายวรพงษ์  บุญโสภิญ
3. เด็กชายเจษฎา  มะยุโรวาท
 
1. นายชัชวาล  ยุบลศรี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญชพร  ถินมานัด
 
1. นางวีรจิตร  ฉลาดการณ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสยา  เขียนประดิษฐ์
 
1. นางวีรจิตร  ฉลาดการณ์
 
18 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรพัทร  คำบุญเหลือ
 
1. นายกฤษณะ  วงมนตรี
 
19 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรากร  แสงบุญมี
 
1. นายกฤษณะ  วงมนตรี
 
20 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสนิท  นฤนาถ
 
1. นายกฤษณะ  วงมนตรี
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิ่งกาญ  รองแก้ว
2. เด็กหญิงชมพูนุช  คำพิมเลิศ
3. เด็กหญิงพัชรี  ผิวผ่อง
4. เด็กหญิงพิมพกานต์  แซงสว่าง
5. เด็กหญิงสุจิตรา  อรัญโชติ
6. เด็กหญิงแพน  อุ่นวิเศษ
 
1. นางรัตนา  พรมเกตุ
2. นางกฤติยา  พัฒนสาร
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา  พิทักษ์
 
1. นายชัชวาล  ยุบลศรี
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกวลิน  คำแสนโคตร
 
1. นายชัชวาล  ยุบลศรี
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ใจดี
2. เด็กหญิงศุภรดา  มูลสนธ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ด้วงโสดา
 
1. นางรัตนา  พรมเกต
2. นางกฤติยา  พัฒนสาร