สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงอรุณี  โพธิ์หะนาม
 
1. นางวิภาพร  ไถวสิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายสุรนันท์  สุวรรณศรี
 
1. นางพรทิพย์  วิชัยผิน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปริญญาพร  โกกระบรูณ์
 
1. นายทวิชชัย  รุจิเวชวงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายครรชิต  แดนขนบ
2. เด็กชายภัควัฒน์  สีอ่อน
 
1. นายทวิชชัย  รุจิเวชวงษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75.55 เงิน 9 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ถานผดุง
2. เด็กชายเจริญ  ภูมิขุนทด
 
1. นางธิติกานต์  ผดุงรัตน์
2. นางนงเพ็ญ  คำภูผง