สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอนัญญา  คำทองเทพ
 
1. นางวิภาพร  ถวายศิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38.28 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชัยยันต์  คำทองเทพ
2. เด็กชายสหรัฐ  ถินมานัด
 
1. นายธนทัย  ประภาศรี
2. นางธิติกานต์  ผดุงรัตน์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 43 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงลักขณา  คำบัวโคตร
2. เด็กหญิงศิรินาถ  ถิ่นวิชัย
 
1. นายทองทิพย์  มะอาจเลิศ
2. นายบุญทัน  พัฒนสาร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนริศรา  อรุณโชติ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ถิ่นคำเชิด
 
1. นายบุญทัน  พัฒนสาร
2. นางธิติกานต์  ผดุงรัตน์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายคฑาวุธ  สุขโนนจารย์
 
1. นายชยกร  มลาขันธ์