สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  สุขยิ่ง
 
1. นางสำราญ  บุญเริ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงอรุณี  โพธิ์หะนาม
 
1. นางวิภาพร  ไถวสิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ธรรมมิตร
 
1. นางรุ่งทิวา  หมั่นตรวจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอนัญญา  คำทองเทพ
 
1. นางวิภาพร  ถวายศิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิติยา  เกษมสุข
2. เด็กหญิงอารียา  ถินวิชัย
 
1. นางวิภาพร  ไถวสิน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายสุรนันท์  สุวรรณศรี
 
1. นางพรทิพย์  วิชัยผิน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปริญญาพร  โกกระบรูณ์
 
1. นายทวิชชัย  รุจิเวชวงษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  รังนาแพง
2. เด็กชายศุภศิริ  จุมพลหล้า
 
1. นายทวิชัย  รุจิเวชวงษ์
2. นางธิติกานต์  ผดุงรัตน์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายครรชิต  แดนขนบ
2. เด็กชายภัควัฒน์  สีอ่อน
 
1. นายทวิชชัย  รุจิเวชวงษ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันทิมา   รัตนาแพง
2. เด็กหญิงปวีณา  ถินคำเชิด
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   ถินมานัด
 
1. นางธิติกานต์  ผดุงรัตน์
2. นางทองจันทร์  โคตรสมบัติ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  มะอาจเลิศ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมมิตร
3. เด็กหญิงอมิตตา  มยุโรวาท
 
1. นางธิติกานต์  ผดุงรัตน์
2. นางสาวนิภาภรณ์  วงคำแพง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75.55 เงิน 9 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ถานผดุง
2. เด็กชายเจริญ  ภูมิขุนทด
 
1. นางธิติกานต์  ผดุงรัตน์
2. นางนงเพ็ญ  คำภูผง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธเนศพล  กาลก่ำ
2. เด็กชายสุรทิน  โพธิ์ชัยโถ
 
1. นางธิติกานต์  ผดุงรัตน์
2. นายธนทัย  ประภาศรี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38.28 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชัยยันต์  คำทองเทพ
2. เด็กชายสหรัฐ  ถินมานัด
 
1. นายธนทัย  ประภาศรี
2. นางธิติกานต์  ผดุงรัตน์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จงสมชัย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แดนกาไสย
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ  โพธิ์ศรีเนา
4. เด็กหญิงพนิดา   ไพรศรี
5. เด็กชายอโนสา  หนูจิตร
 
1. นางสาวสุภาพร  โคตรบรม
2. นางสำราญ  บุญเริ่ม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  กระมูลวงษ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  โพหนองโคก
3. เด็กชายธวัลหทัย  นาหมื่น
4. เด็กหญิงสุทธิดา  สีสุข
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ถินคำเชิด
 
1. นายปัจพล  ฉลาดการณ์
2. นางสาวสุภาพร  โคตรบรม
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 15 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงบุญมี
 
1. นางสุภาพร  โคตรบรม
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  จันทรเสนา
2. เด็กชายชฏิล  คำแสนโคตร
 
1. นางพิรุณ  ศรีจุลฮาด
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 11 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  อภิเดช
2. เด็กหญิงเมธารักษ์  เสี่ยงทองคา
 
1. นายปัญจพล  ฉลาดการณ์
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 43 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงลักขณา  คำบัวโคตร
2. เด็กหญิงศิรินาถ  ถิ่นวิชัย
 
1. นายทองทิพย์  มะอาจเลิศ
2. นายบุญทัน  พัฒนสาร
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนริศรา  อรุณโชติ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ถิ่นคำเชิด
 
1. นายบุญทัน  พัฒนสาร
2. นางธิติกานต์  ผดุงรัตน์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชวาล  มะอาจเลิศ
 
1. นายชัชวาล  ยุบลศรี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คุ้มศรีไวย์
 
1. นายชัชวาล  ยุบลศรี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิชุดา  ทิพย์สาร
2. เด็กหญิงเขมิกา  คำบัวโคตร
 
1. นางกฤติยา  พัฒนสาร
2. นางนงเพ็ญ  คำภูผง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ประหา
2. เด็กหญิงพนัดดา  ศรีมลญา
 
1. นายชัชวาล  ยุบลศรี
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทพงษ์  โคตรนาแพง
2. เด็กชายวรพงษ์  บุญโสภิญ
3. เด็กชายเจษฎา  มะยุโรวาท
 
1. นายชัชวาล  ยุบลศรี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญชพร  ถินมานัด
 
1. นางวีรจิตร  ฉลาดการณ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสยา  เขียนประดิษฐ์
 
1. นางวีรจิตร  ฉลาดการณ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายคฑาวุธ  สุขโนนจารย์
 
1. นายชยกร  มลาขันธ์
 
30 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรพัทร  คำบุญเหลือ
 
1. นายกฤษณะ  วงมนตรี
 
31 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรากร  แสงบุญมี
 
1. นายกฤษณะ  วงมนตรี
 
32 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสนิท  นฤนาถ
 
1. นายกฤษณะ  วงมนตรี
 
33 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายพีรพัทร  คำบุญเหลือ
 
1. นายกฤษณะ  วงมนตรี
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิ่งกาญ  รองแก้ว
2. เด็กหญิงชมพูนุช  คำพิมเลิศ
3. เด็กหญิงพัชรี  ผิวผ่อง
4. เด็กหญิงพิมพกานต์  แซงสว่าง
5. เด็กหญิงสุจิตรา  อรัญโชติ
6. เด็กหญิงแพน  อุ่นวิเศษ
 
1. นางรัตนา  พรมเกตุ
2. นางกฤติยา  พัฒนสาร
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา  พิทักษ์
 
1. นายชัชวาล  ยุบลศรี
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกวลิน  คำแสนโคตร
 
1. นายชัชวาล  ยุบลศรี
 
37 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ใจดี
2. เด็กหญิงศุภรดา  มูลสนธ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ด้วงโสดา
 
1. นางรัตนา  พรมเกต
2. นางกฤติยา  พัฒนสาร