สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำโพนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงปภัสสร  อัศวภูมิ
 
1. นางสัมพันธ์  อุเทศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 14 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส  นามหนองอ้อ
 
1. นายสฤษดิ์  กิจเบญจะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกพร  ธาตุทำเล
2. เด็กหญิงกันตง  ศิริสุนทร
3. เด็กหญิงสมิตา  ลาดหนองขุ่น
 
1. นางแก้วฟ้า  ชาววัง
2. นายนิคม  หงษ์หา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราภา  ชินคำ
2. เด็กหญิงนัฐนารี  มาศรี
3. เด็กหญิงรุจิภรณ์  โพธิ์บุปผา
4. เด็กหญิงรุจิภา  โพธิ์บุปผา
5. เด็กชายวรวุฒิ  แตะต้อง
 
1. นายนิคม  พลเยี่ยม