สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุพิชฌา  กุระอินทร์
 
1. นางสุพรรณษา  พันสีเงิน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์น้ำคำ
 
1. นางสมปอง  วงศ์ใหญ่
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกริชตรี  วรรณสุขี
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สารบรรณ
3. เด็กชายจิรโชติ  ทิพกัณหา
4. เด็กหญิงชลดา  สารศิริ
5. เด็กชายณัฐพล  รัตนาชีวัฒน์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมสิน
7. เด็กชายธนโชติ  ประจวบกลาง
8. เด็กหญิงนพรัตน์  สารศิริ
9. เด็กหญิงปทิตตา  ชินคำ
10. เด็กชายผาติรัตน์  พุ่มจันทร์
11. เด็กชายพิชิตชัย  สาหนองหม้อ
12. เด็กหญิงยุพิน  พรมวงค์
13. เด็กชายระพีพัฒน์  เชื้อวงค์
14. เด็กหญิงรุจิรา  คงเจริญ
15. เด็กหญิงวราภรณ์  สร้อยสาริกา
16. เด็กหญิงศศิธร  แสนจันทร์
17. เด็กชายศุภฤกษ์  สารบรรณ
18. เด็กหญิงสุจิตรา  โถชาลี
19. เด็กหญิงสุทธินันท์  เอี่ยมโอภาส
20. เด็กชายอนันต์  ศรีวันทา
21. เด็กหญิงอพัชฌา  ทนามศรี
22. เด็กหญิงอรญา  เปรินทร์
23. เด็กชายอานุชา  ศิริวัฒน์
24. เด็กหญิงอ๓ิญญา  ชินวงค์
25. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  แห้วดี
26. เด็กหญิงโชติมา  เสนานคร
 
1. นายกู้เกียรติ  เศรษฐีแสง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก่นพูด
2. เด็กหญิงปฎิญญา  ทองโชติ
3. เด็กหญิงภัชรพร  พระสว่าง
 
1. นางสุพรรณษา  พันสีเงิน
2. นางสาวสุธิดา  แสงไสย์