สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงภาวิดา  สารบรรณ
2. เด็กชายภูธเนศ  แห้วดี
 
1. นางสมปอง  วงศ์ใหญ่
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีพอ
2. เด็กชายภิญโญ  ทิพกัณหา
3. เด็กชายรุ่งอรุณ  ศิริโชค
 
1. นางสมปอง  วงศ์ใหญ่
2. นางณัฐลพิธาน์  จันทร์ศรี