สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงชุติมา  แก้วดี
2. เด็กหญิงปภัสสร  บุญขัน
3. เด็กหญิงลักขณา  สายรัตน์
4. เด็กหญิงลักขณา  สายรัตน์
5. เด็กชายศักดิ์ชัย  พ้นทุกข์
 
1. นางสาวพัฒนา  สุวรรณไตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 13 1. เด็กชายฐาธิปัตย์  หวายฤทธิ์
 
1. นางสาวพัฒนา  สุวรรณไตร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐพร  โสมาบุตร
 
1. นางจันทร์สุดา  สุริยะ
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 77.4 เงิน 17 1. เด็กชายพรชัย  ชื่นชม
 
1. นางสุพิน  ไชยแสง
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประเสริฐ  อิงชัยภูมิ
2. นายอนุศักดิ์  ผลจันทร์
 
1. นางจันทร์สุดา  สุริยะ
2. นายสิริชัย  พ้นทุกข์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายสรศักดิ์  ศรีอำพล
2. เด็กชายเสกสรร  รารี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คันสินธุ์
2. นายสิริชัย  พ้นทุกข์