สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46.62 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพงศกร  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงอัญชลี  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ขันวิเศษ
 
1. นายดำรง  ประเสริฐสังข์
2. นายชุมพร  แสนพยุห์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สินสุพรรณ
2. เด็กชายพงศกร  ประเสริฐสังข์
 
1. นายดำรง  ประเสริฐสังข์