สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกนาคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70.25 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญญานี  วันสีหา
 
1. นางสาวปัทมาส  มูลมานัส
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายอาทิตย์  หาระโคตร์
 
1. นายสัมฤทธิ์  เสนาหาร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพรทนา  หานนท์
 
1. นายสัมฤทธิ์  เสนาหาร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายทัศน์พล  โคตรสินธุ์
2. เด็กชายธนกร  บุตรพรหม
3. เด็กหญิงปภาดา  มนปราณีต
4. เด็กหญิงวรรณิศา  ชนะวงศ์
5. เด็กชายสวิตต์  หาระโคตร
6. เด็กชายอภิวัฒน์  โคตรสินธุ์
 
1. นางสาวปัทมาส  มูลมานัส
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงธิชานันท์   ชะตา
 
1. นางทองแสน   จันทร์มหา
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83.4 ทอง 10 1. เด็กชายกฤษติพงศ์   อ่อนนอน
2. เด็กชายธนนันท์  ปิ่นบุตร
3. เด็กชายวรรณธัช   ธนู
 
1. นางทองแสน   จันทร์มหา
2. นางสาววนิดา  บุญยงค์
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงสุภัทรา    ปิตุลานุสรณ์
 
1. นางสาววนิดา  บุญนงค์