สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.12 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุตรพรม
2. เด็กชายอนุชา  คุณาเลา
 
1. นางบุญญรัตน์  แยงไธสง
2. นางสาวธันยรัศมิ์  รุจิเวชวงษ์