สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจรัญ  ไชยกุดฉิม
2. เด็กชายธนพร  สมหวัง
3. เด็กชายธนากร  ปัญญาบุตร
4. เด็กชายปฏิพงษ์  สุริโย
5. เด็กชายพีระพัฒน์  เสนาวุฒิ
 
1. นายศักรพงศ์  ลาหล้าเลิศ
2. นางปารณีย์  หมุนอุดม
 
2 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  เสนาวุฒิ
 
1. นายศักรพงษ์  ลาหล้าเลิศ
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  โสมาบุตร
2. เด็กชายบัณฑิต  สังกะศรี
 
1. นายสุรการณ์  ผ่องสนาม
2. นายสมพร  วิเศษดอนหวาย
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายจรัญ  ไชยกุดฉิม
2. เด็กชายศราวุฒิ  สิงยะเมือง
 
1. นายสุรการณ์  ผ่องสนาม
2. นายสมพร  วิเศษดอนหวาย
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงสิรินทรา  พิมโคตร
 
1. นายสุรการณ์  ผ่องสนาม
2. นายสมพร  วิเศษดอนหวาย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญสุข
2. เด็กหญิงชลดา  บุตรพรม
3. เด็กชายธนพล  สุริโย
4. เด็กหญิงพรผกา  ใครชม
5. เด็กหญิงภัทรวดี  สมน้ำคำ
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศรีหาเลิศ
 
1. นางจรินทร์  ขัติยนนท์