สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัททิยา  นามบุญลา
2. เด็กหญิงสุพัตตรา  เพาพาน
 
1. นายสุรการณ์  ผ่องสนาม
2. นางสาวดาวรุ่ง  ศรีขาวรส