สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  สาการินทร์
2. เด็กชายศิวกร  ประชาโรจน์
3. เด็กชายสันติ  ชูสรีทอง
 
1. นางรำพัน  ลีหล้าน้อย
2. นายเทพรักษ์  พรมเกตุ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงบุญมี
2. เด็กหญิงสถิตาภรณ์  แก้วพวง
3. เด็กหญิงอัญมน  สีเผือก
 
1. นางรำพัน  ลีหล้าน้อย
2. นางอารีย์  อรรคนันท์