สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงปีย์วรา  ชูศรีวาส
2. เด็กหญิงสุมณฑา  ปัญจมาตย์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  นามลา
 
1. นายเทพรักษ์  พรมเกตุ
2. นางรำพัน  ลีหล้าน้อย