สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุตรพรม
2. เด็กหญิงสาวนีย์  อัศวภูมิ
3. เด็กชายสิปปกร  สีหนาท
 
1. นายแสงจันทร์  คำวิจิตร
2. นางสาวพัชรินทร์  อินประจง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายธีระศักดิ์  พิมพ์ภาเรือ
2. เด็กชายนรินธรณ์  บุตรพรม
 
1. นายแสงจันทร์  คำวิจิตร
2. นายศักดา  สาขา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ปากวิเศษ
2. เด็กชายณัฐดนัย  สายเนตร
3. เด็กหญิงวันวิสา  บุตรพรม
 
1. นายประสาร  บุตรพรม
2. นางยุวดี  ประทุม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   พุทธวงค์
2. เด็กหญิงสุรางคนาง  บุตรพรม
3. เด็กชายสุโชติ  ประทุม
 
1. นายประสาร  บุตรพรม
2. นางยุวดี  ประทุม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพีระพล  บุตรพรม
 
1. นางจอมศรี  โรมศรี