สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคำพอน  ปิ่นงาม
2. เด็กหญิงจิตต์อารีย์  บุตรษา
3. เด็กชายชิติสรรค์  จันทะคะมุด
4. เด็กชายทินกร  ยอดชาญ
5. เด็กชายธีรภัทร  ตรีเมฆ
6. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีระวรรณ
7. เด็กชายธีระภัทร  หนันเมา
8. เด็กชายธีรเมธ  บุตรษา
9. เด็กชายนพรัตน์  เบญจโชติ
10. เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์ผัน
11. เด็กชายนิรมิต  บุตรพรม
12. เด็กหญิงปณิตา  ทาปุ๋ย
13. เด็กชายปรีดา  กออำไพร
14. เด็กหญิงพรชิตา  ปัสสาไสย์
15. เด็กหญิงพัณณิตา  จันลาศรี
16. เด็กหญิงรัตนาพร  จันทร
17. เด็กหญิงวนิดา  แก้วสอาด
18. เด็กหญิงวริยา  วงศ์คำแก้ว
19. เด็กหญิงวาศิรินทร์  ตรีเมฆ
20. เด็กหญิงวิริยาพร  บุตรพรม
21. เด็กชายศรานุวัฒิ  ศรีระวรรณ์
22. เด็กหญิงศิริวิภา  พนาศรี
23. เด็กชายสุนิตา  สุริยานนท์
24. เด็กหญิงสุนิสา  รัตนวงศ์
25. เด็กหญิงสุภัสสรา  ตรีเมฆ
26. เด็กหญิงสุภาพร  พายุพัด
27. เด็กชายอภิวัฒน์  รัตนวงศ์
28. เด็กหญิงอรอนงค์  มณีจักร
29. เด็กหญิงอัญชลี  โสภักดี
30. เด็กชายเปรมอนันต์  คำอั้ว
 
1. นายฉลาด  วงศ์ใหญ่
2. นางจันทร์มณี  วงศ์ใหญ่
3. นายผดุงศักดิ์  วิไลลักษณ์
4. นางปราณี  แวงอุ้ย
5. นางประนอมศรี  ดีรักษา
6. นายเสมียน  รัตนวงศ์
7. นายนิวัฒน์  บุตรภักดี
8. นายทองมา  คะเณวัน