สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73.25 เงิน 11 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  เสาเวียง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิ์อามาตย์
3. เด็กหญิงพัชรดา  รัตนวงศ์
4. เด็กหญิงมะลิตา  ไชยดำ
5. เด็กชายสรวิศ  ศรีระวรรณ์
 
1. นางประนอมศรี  ดีรักษา
2. นางสาวพยอม  ฟองฤทธิ์