สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปรีดา  กออำไพร
2. เด็กหญิงวาศิรินทร์  ตรีเมฆ
 
1. นางจันทร์มณี  วงศ์ใหญ่
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73.25 เงิน 11 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  เสาเวียง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิ์อามาตย์
3. เด็กหญิงพัชรดา  รัตนวงศ์
4. เด็กหญิงมะลิตา  ไชยดำ
5. เด็กชายสรวิศ  ศรีระวรรณ์
 
1. นางประนอมศรี  ดีรักษา
2. นางสาวพยอม  ฟองฤทธิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคำพอน  ปิ่นงาม
2. เด็กหญิงจิตต์อารีย์  บุตรษา
3. เด็กชายชิติสรรค์  จันทะคะมุด
4. เด็กชายทินกร  ยอดชาญ
5. เด็กชายธีรภัทร  ตรีเมฆ
6. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีระวรรณ
7. เด็กชายธีระภัทร  หนันเมา
8. เด็กชายธีรเมธ  บุตรษา
9. เด็กชายนพรัตน์  เบญจโชติ
10. เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์ผัน
11. เด็กชายนิรมิต  บุตรพรม
12. เด็กหญิงปณิตา  ทาปุ๋ย
13. เด็กชายปรีดา  กออำไพร
14. เด็กหญิงพรชิตา  ปัสสาไสย์
15. เด็กหญิงพัณณิตา  จันลาศรี
16. เด็กหญิงรัตนาพร  จันทร
17. เด็กหญิงวนิดา  แก้วสอาด
18. เด็กหญิงวริยา  วงศ์คำแก้ว
19. เด็กหญิงวาศิรินทร์  ตรีเมฆ
20. เด็กหญิงวิริยาพร  บุตรพรม
21. เด็กชายศรานุวัฒิ  ศรีระวรรณ์
22. เด็กหญิงศิริวิภา  พนาศรี
23. เด็กชายสุนิตา  สุริยานนท์
24. เด็กหญิงสุนิสา  รัตนวงศ์
25. เด็กหญิงสุภัสสรา  ตรีเมฆ
26. เด็กหญิงสุภาพร  พายุพัด
27. เด็กชายอภิวัฒน์  รัตนวงศ์
28. เด็กหญิงอรอนงค์  มณีจักร
29. เด็กหญิงอัญชลี  โสภักดี
30. เด็กชายเปรมอนันต์  คำอั้ว
 
1. นายฉลาด  วงศ์ใหญ่
2. นางจันทร์มณี  วงศ์ใหญ่
3. นายผดุงศักดิ์  วิไลลักษณ์
4. นางปราณี  แวงอุ้ย
5. นางประนอมศรี  ดีรักษา
6. นายเสมียน  รัตนวงศ์
7. นายนิวัฒน์  บุตรภักดี
8. นายทองมา  คะเณวัน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวนิดา  แก้วสะอาด
2. เด็กหญิงสุวรรณี  อุทะสี
3. เด็กหญิงอรอนงค์  มณีจักร
 
1. นางจันทร์มณี  วงศ์ใหญ่
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรเมธ  บุตรษา
2. เด็กชายปรีดา  กออำไพร
3. เด็กหญิงวิริยาพร  บุตรพรม
4. เด็กหญิงศิริวิภา  พนาศรี
5. เด็กชายสุภาพร  พายุพัด
6. เด็กชายอัญชลี  โสภักดี
 
1. นางจันทร์มณี  วงศ์ใหญ่
2. นายฉลาด  วงศ์ใหญ่