สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโจด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ฐานบำรุง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พรมวงศ์
3. เด็กหญิงอารียา  สารทอง
 
1. นายประจักษ์  กั้วเจริญ
2. นางสาววัฒนี  ยะฮาด